مرکزانعکاسات اخبار

سیاسی, اجتماعی, اقتصادی

بایگانی برای جولای 2011

lkk

خاطره

قلب من درقلب توست قلب تودرقلب هاست
چشم من درچشم توست چشم تودرچشم هاست

خدایا!

خدایا جهان پادشاهی تراست   

زما خدمت آید خدای تراست

محمد وزیر نورانی

سلام خدمت جناب استاد متحرم آقای کریمی.
بعدازسلام میخواستم برای تان یاد آوری بکنم که قبلا چندین مرتبه گفتم که این وبلاک را
تعویض کردم وبلاک دیگه درست کردم توجه صورت نگرفت .بری فعلا هم اگرکارهای خانگی را به تاریخ مشخص آن میخواهد وبلاک دیگرراراجستر کنید امااگر نمیخواهد من هرچند مطالب را که دارم آن مطالب رابرای تان روان میکنمواسلام.

توحیدو یکتا پرستی

توحید اولین ویژگی وحیات معنوی دراسلام والین رکن از ارکان آناست وبدون (توحید) حیات معنوی وربانی وجودخا رجی وواقعی ندارد ومنهای (توحید) ازهیچ گونه تمییزی برخوردار نیست .
توحید بدین معنی است که: (عبودیت واستعانت ) به خداوند اختصاص داده شوند تنها او عبادت وفرمان ورداری شود وصرفا
ازاو استعانت ویاری درخواست گرد د. واین موضوع مقتضی ولازمئه ( ایاک نعبودو وایاک نستعین)است .آیه ای که خداوند
متعال آنرا روح ومحور (فاتحت الکتاب وام القران)قرارداده .
خواندن ادامه‌ی این نوشته …

حقانی در لیست سیاه

وزیرخارجه امریکا بدرالدین حقانی فرمانده شبکه تروریستی حقانی راتحت فرمان اجرایوی.13224.

که طی ان ترورستان و انانکه ازدهشت افگنان حمایت مینماید شامل لست سیاه نمود.

که در نتیجه هرنوع دارایی حقانی درحوزه قضایی جلوگیری صورت خواهد گرفت حقانی درمنا طق

قبایلی وزیرستان شمالی فعالیت دارد شبکه حقانی یک گروپ متحد شورشیان طلبان است که درمناطق

قبایلی وزیرستان شمالی فعالیت دارد.

شبکه حقانی در صدر فعالیتهای شورشی درافغانستان قرار داردکه مسوول حملاتی دهشت افگنانه وسع

است بدرالدین پسری جلالدین موسس شبکه حقانی بر اساس فرمان کمیته 1267تعزیرات سازمان ملل

متحدشامل لیست سیاه گردید اند.

حقانی عصوی شورای مرام شاه بوده ودرزمینه راه اندازی حملات درمناطق شمال شرقی افغانستان

باشورشیان خارجی همکاری منیماید وهمچنان درماه نوامبر سال(2008)م حقانی مسولیت ربودن دیوید

رهاد گزارشگر نیویارک تایمزراکه درسال{2009} نمود پزیرفته بود.

طی زمان اسارت گزاشگر مذکور حقانی جزی ازشرایطی رهایی دیوید به او فشار اورد تا وی ویدیو

های را تهیه نماید نامه های را بنویسد که طی آن خواستاری پول وتبادله زندانیان گردیده است وهمچنان

حقانی دیوید رهاد ودو تن همکاران وی راتهدید به مرگ نمود تا وی راه مجبوربه همکاری نمایند شمول

شدن حقانی درلیست سیاه مانع انجام هرنوع مامعلات مالی امریکایان که به نفع حقانی میباشد مگردد.

وهمچنان امریکا ازهمه کشور های شامل سازمان ملل مخواهد تا ازسر مایه گزاری وسفرهرنوع اقدام که

علیه این دهشت افگن صورت گرفت نشان دهنده تصمیم بین المللی درزمینه ازبین بردن توانمندی دهشت

افگنان دراجرای حملات خشونت بارومختل ساختن این شبکه است.

شامل ساختن حقانی درلیست سیاه نشان دهنده یک مرحله پاسخ دهی امریکا به تهدید های است که ازسوی

دهشت افگنان درافغانستان وپاکستان  .وجود دارد.

صنعت ابریشم هرات و خطرسقوط

شهر باستانی هرات زماني به حیث توقف گاهي درمسیرراه ابريشم به شمارمیرفت كه درزمره اموال تجارتی شان تاجران مهارتهای راهم با خود می آورده اند .

صنعتکاران هرات ازمدتها بدین سودرتهیه ابریشم باکفیت ازشهرت خوبی برخورداراند. به تعداد صد باب دستگاه بافندگی پارچه های ابریشمی درهرات موجود بود اما امروز تولید ابریشم بخاطرفعالیت های شورشیان، خشکسالی و واردات اجناس ارزان قيمت ابریشمي ازدیگرکشورها به مشکل مواجه میباشد.

فعلایک تعدادی محدودی ازافراددرفعالیت تهیه ابریشم مصروف کارمیباشند.

مشكلات فعلي
خلیفه غلام باموی سیفدش که نزدیک به نیم قرن میشودکاری ابریشم بافی میکند و کمرش هم خمیده، پشت چوکات چوبی کارگاه مصروف بافتن تیکه های ابریشمیست.

تارهای باریک، ظرافت بالای کار همه موانعی اند صد راه اش چون چشمانش دیگر خوب نمیبیند. بااین حال او نگرانست که هنر با ارزشش درهرات به حالت رکود است. قیمت تارهای ابریشم امسال نسبت به سال های گذشته به مراتب بلند رفته و شالهای ابریشمی وارداتی از کشور های خارج هم افزایش یافته است که شالبافان ازین جهت ناراضی بوده و میگویند عواید بدست آمده ازین کار کفاف زندگی شان را نمیکند.

خلیفه غلام :”جنس های را که ما خریداری میکنم فایده ندارد به خاطری که مواد امسال بلند تر است ومانیزمحصولاتی تولیدی خودرا گران می فروشم . به همین اساس خریداران ما کم شده وبازاری ابریشم بسیارازبین رفته نیسبت به سال های گذشته وکاملا زنده گی با این کسب خسته کن شده است. دراین حال عباس اعظیمی رئیس اتحادیه ابریشم بافی هرات می گوئید بی توجه ای دولت وارزان بودن محصولات خارجی درکشور ماعامل کمرنگ شدن شال بافی شده است . ا

خواندن ادامه‌ی این نوشته …