مرکزانعکاسات اخبار

سیاسی, اجتماعی, اقتصادی

بایگانی برای دسته بندی اشعار

خاطره

قلب من درقلب توست قلب تودرقلب هاست
چشم من درچشم توست چشم تودرچشم هاست

خدایا!

خدایا جهان پادشاهی تراست   

زما خدمت آید خدای تراست