سلام خدمت جناب استاد متحرم آقای کریمی.
بعدازسلام میخواستم برای تان یاد آوری بکنم که قبلا چندین مرتبه گفتم که این وبلاک را
تعویض کردم وبلاک دیگه درست کردم توجه صورت نگرفت .بری فعلا هم اگرکارهای خانگی را به تاریخ مشخص آن میخواهد وبلاک دیگرراراجستر کنید امااگر نمیخواهد من هرچند مطالب را که دارم آن مطالب رابرای تان روان میکنمواسلام.