توحید اولین ویژگی وحیات معنوی دراسلام والین رکن از ارکان آناست وبدون (توحید) حیات معنوی وربانی وجودخا رجی وواقعی ندارد ومنهای (توحید) ازهیچ گونه تمییزی برخوردار نیست .
توحید بدین معنی است که: (عبودیت واستعانت ) به خداوند اختصاص داده شوند تنها او عبادت وفرمان ورداری شود وصرفا
ازاو استعانت ویاری درخواست گرد د. واین موضوع مقتضی ولازمئه ( ایاک نعبودو وایاک نستعین)است .آیه ای که خداوند
متعال آنرا روح ومحور (فاتحت الکتاب وام القران)قرارداده .
خواندن ادامه‌ی این نوشته …